Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Klauzula informacyjna

Treść

 

KLAUZULA
DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Z ART. 13 RODO


Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym i w trosce o ochronę danych osobowych uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240, 34-452 Ochotnica Dolna:
1. Szkoła gromadzi i przetwarza dane osobowe na pod stawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.
3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas zgodnie z przepisami o archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.


W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych uczniów i pracowników znajduje się w sekretariacie szkoły tel. 18 26 246 78 lub u Dyrektora Szkoły tel. 18 26 246 78.

 

107429