Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Monitoring

Treść

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera adres: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Skrodne 240 adres e-mail: skrodne@poczta.onet.pl numer telefonu: 18/26 246 78.
   
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Dawid Żwirkowski, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
   
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
   
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
   
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-    żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

107428