Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Szkola Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.

Data publikacji strony internetowej: brak danych. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 202l-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-25.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa lnformatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

lnformacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanistawa Chrobak, spskrodne@ochotnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182624678. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera, os. Skrodne 240, 34-452 Ochotnica Dolna

  1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

107429