Aktualności

Treść

21 marca jest nie tylko pierwszym dniem wiosny, to również Światowy Dzień Zespołu Downa - święto ustanowione z inicjatywy Europe­jskiego Sto­warzyszenia Zespołu Dow­na. Datę obchodów tego dnia nie bez przy­czyny wyz­nac­zono na 21 mar­ca. Ta data odnosi się do isto­ty choro­by. Zespół Dow­na wiąże się bowiem z obecnoś­cią trze­ciego, dodatkowego chro­mo­so­mu.

W ten wyjątkowy dzień starsi i młodsi uczniowie wraz z nauczycielami założyli kolorowe skarpetki nie do pary na znak swo­jej sol­i­darności, chęci zin­te­growa­nia się z osoba­mi z zespołem Downa. Przygotowano także gazetkę szkolną oraz rozwieszono informacje przybliżające tą tematykę.

Kolorowe skarpet­ki symbolizują różnorod­ność, odmi­en­ność, społeczne niedopa­sowanie – czyli wszys­tko to, z czym na co dzień muszą zma­gać się oso­by dotknięte tą niepełnosprawnością. Jednak pomimo pewnych ograniczeń osoby z Zespołem Downa mogą się real­i­zować i prowadz­ić całkiem ciekawe życie – pracu­jąc, ucząc się, rozwi­ja­jąc swo­je pas­je i zain­teresowania czy udziela­jąc się społecznie.